หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 
"หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณี วัฒนธรรม
น้อมนำธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง"
นางรุ่งอรุณ คำโมง
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว
 
 
พันธกิจ
 
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอสะดวกต่อประชาชน รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
    พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
    พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นธรรม และคุณภาพชีวิต พัฒนาทางด้านสังคมการสาธารณสุข
    พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเมืองน่าอยู่
    พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การบริหารจัดการใช้ที่ดินและผังเมือง
  บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง
  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  พัฒนาระบบการจราจร
  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการและการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริม และสนับสนุน ด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
  อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหน และความภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ และการมีงานทำ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมการกระจายรายได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
  ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
  เสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
  สนับสนุนและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน
  สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน
  สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ
  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์
  ส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
  พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ : 055-671-122 โทรสาร : 055-671-122 ต่อ 33
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
จำนวนผู้เข้าชม 60,398 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน/สายตรงนายก
โทร : 063-192-3553